Jak si usnadnit život a ušetřit práci při sestavování majetkové a provozní evidence, plánů obnovy a dalších agend?

eVaK ® - Vodohospodářská technicko-ekonomická evidence s majetkovou a provozní evidencí, oceněním majetku, s plány obnovy a plány financování obnovy a dalšími agendami pro Microsoft SQL Server od společnosti Aquion.

Zajišťujeme-li správu a provoz vodovodů a kanalizací, znamená to, že vedle běžné správcovské nebo provozní činnosti, zahrnující rozvoj, obnovu a provoz systému, musíme věnovat čas i různým agendám, které nám nic nepřinášejí. Vhodné je, pokud jsou tyto agendy v maximální míře automatizované a/nebo je můžeme využít i pro vnitřní činnosti firmy. Cílem při zpracování těchto agend je využít v maximální míře existující informační systémy a dle potřeby tato primární data v maximální míře využívat. Jedná se například o to, že základní data má vodárna uložená v GISu. Tato data je nutné využívat všude, kde je to možné nejlépe automaticky. U většího objemu majetku potřebujeme informační systém, který je přehledný a zároveň umožňuje práci více uživatelů současně. Ideální je takový program, který nás zbavuje závislosti na evidencích vyvíjených státem, které jsou často určeny pro malé uživatele a nezohledňují potřeby větších vodáren. Program eVaK zajišťuje zpracování majetkové a provozní evidence a současně umožňuje naimportovat data z GISu.

Pokud používáme evidence vyvíjené státem, znamená to velké množství ruční práce a času. Ruční přepisování dat do další aplikace bývá často zdrojem chyb. Nejdříve musíme data připravit v jiném programu např. v Excelu a následně ručně zapsat do státní evidence. Program eVaK umožňuje data importovat ze stávajících informačních systémů. Příprava v Excelu může zahrnovat také ocenění vodohospodářské infrastruktury podle Metodického pokynu MZe. eVaK provádí ocenění automaticky sám.

evak

Jednoúčelové evidence, které použijeme pouze pro podání dat státu, často nejsou ve shodě s bezpečnostní informační politikou a také nezajišťují velkou ochranu dat. K datům se může kdokoliv dostat a provést libovolné změny. Data v programu eVaK jsou chráněna lépe – fungují totiž jako databáze na MS SQL Serveru. Přístup k jednotlivým datům až na úroveň objektů je zajištěna plnohodnotným řízením uživatelského přístupu.

Aplikace pro lokální nasazení určené pro jednorázové agendy bývají často nepřehledné a je složité s nimi pracovat. eVaK umožňuje přístup k datům o jednotlivých objektech hned několika způsoby, včetně přednastavených datových filtrů, což usnadňuje a zpříjemňuje práci a umožňuje vytvářet výběry pro účely správy a provozu majetku.

V dnešní době, kdy jsou kladeny velké požadavky na výkon a zároveň se postupně snižuje počet pracovníků, dochází k velkému tlaku na zaměstnance. Současně se objevují nové a nové agendy, které je nutné vyplňovat pro státní správu a samosprávu.  

K tomu, abychom se mohli v klidu vypořádat s rostoucími požadavky, potřebujeme kvalitní databázový informační systém. Přehledný, snadno srozumitelný a uživatelsky přívětivý. Použití počítačů také přináší nové požadavky manažerů na přesnější údaje a rychlejší poskytnutí podkladů pro jejich jednání. eVaK, v rozsahu svých databází, toto poskytuje.

Program evaK umožňuje zřídit přístup uživatelů na jednotlivé agendy, např. majetková a provozní evidence, riziková analýza, plány financování obnovy a plány obnovy ad., nebo podle členění na provozy nebo dokonce až na jednotlivé objekty.

Otázkou zůstává, jak rychle je možné se naučit pracovat s novým a relativně rozsáhlým systémem, jakým je eVaK? Díky tomu, že je uspořádán podle podobné logiky, jako na sebe navazují jednotlivé objekty vodovodů a kanalizací, a zároveň umožňuje nahlížet do dat (buď podle provozní a majetkových celků nebo podle typů objektů), je práce s eVaKem přirozená a podle zkušeností našich uživatelů snadná.

Někomu se může zdát cena programu vysoká. Tomu rozumíme, protože peněz není nikdy dost. Na program eVaK se můžete dívat také jako na investici, která se vám zhodnocuje tím více, čím více jí používáte. eVaK vám dokonce umožní vytvořit základní technickou, a pokud budete chtít i ekonomickou, vodohospodářskou evidenci všech objektů infrastruktury. Pro bližší seznámení s programem nabízíme také malé školení.

Je program vhodný i pro velmi malé vodovody s minimem objektů? Samozřejmě, i když tam doporučujeme využít státních programů.

eVaK Vám pomůže pracovat rychle a efektivně. Získáte kontrolu nad agendami majetkové a provozní evidence, plány obnovy, VH01 ad. Můžete dobře popsat všechny objekty VaK. Vyhněte se použití programů, které neumožňují týmovou spolupráci, nezajišťují dobrou ochranu dat, jsou nepřehledné, nebo se týkají jen části infrastruktury.

evak 2

eVaK ® si můžete poskládat sami z těchto částí:

Úplná a podrobná majetková evidence, Provozní evidence, Ocenění majetku podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR, Hodnocení stavu majetku, Riziková analýza stavu infrastruktury,

Tvorba podrobných dlouhodobých a střednědobých plánů obnovy a plánů financování obnovy, Evidence provozních událostí, Evidence dokumentů, Evidence pozemků, Evidence právních stavů, Evidence služebností, Kalkulace vodného a stočného, Exporty do MP VAK, VH08b 01, Evidenční listy VaK, Riziková analýza stavu infrastruktury, Plány obnovy, Soupisky potrubí, Import dat z GIS, poloautomatický import dat z účetní evidence majetku, ad.

eVaK ® je síťová aplikace s architekturou klient – server pro Microsoft SQL Server.

Jak rychle a správně zpracovat majetkovou a provozní evidenci?