Zadavatel:     Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe
Projektant:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:           2012

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební řízení a pro provádění stavby „Revitalizace Zádolského potoka“ na vodním toku Zádolský potok, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-047, k.ú. Opatov v Čechách.
Revitalizace Zádolského potoka spočívala v obnově původního koryta vodního toku. Stávající uměle vytvořené koryto bude zasypáno a v přilehlé nivě bude modelováno nové s využitím původní trasy, které bude doplněno o průtočné a boční tůně.
Cílem navrhovaného zásahu je odstranění nevhodné úpravy toku a vytvoření podmínek pro obnovu původních biotopů v potoční nivě.

Projekt revitalizace Zádolského potoka