Posouzení dešťové kanalizace v areálu firmy Model Obaly a.s., Opava

Zadavatel:     Model Obaly a.s., Opava
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          2011

Důvodem pro zpracování studie jsou negativní zkušenosti zadavatele při dešťových událostech s průnikem vody na povrch podlah výrobních a skladovacích hal v areálu firmy Model Obaly a.s., při kterém se znehodnocují skladované produkty. K zaplavování dochází přes poklopy šachet nebo lapače splavenin u nekapacitních střešních svodů. Hlavním cílem studie bylo posouzení stávajícího stavu dešťové kanalizace na návrhové deště a extrémní déšť a navrhnout vhodné opatření pro zlepšení stávajícího stavu.

Pro účely studie byl sestaven simulační model kanalizace v programu SiteFlow. Zajímavostí simulačního modelu je jeho víceúrovňová topologie definovaná střešními vpusti, střešními svody, podpodlahovým potrubím, šachtami a uličními vpusti a vnějším potrubím mimo hal s výtokem do řeky Moravice. Dešťová kanalizace byla posuzovaná pro několik případových stavů s různě kombinovanými okrajovými podmínkami, které kromě jiného zahrnovali proměnlivou hladinu v řece Moravici u výustního objektu. Na závěr jsme navrhli ekonomicky a technicky výhodné opatření k zajištění objektů před vytékáním vody z dešťové kanalizace do hal.

Posouzení dešťové kanalizace v Opavě