Studie odtokových poměrů - protipovodňová ochrana v obci Hartůnkov

Zadavatel:     Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340,
Termín:           2012

Předmětem studie bylo vypracování odtokových poměrů a návrh protipovodňových opatření pro obec Hartůnkov u Benešova nad Černou. Posouzení současného stavu povodňového ohrožení bylo vyhodnoceno vynesením záplavových čar pro Q20 a Q100. Protipovodňové opatření byly posuzovány pro Q20. Definování povodňového ohrožení bylo posouzeno i na základě zpracovaných rozbor srážko-odtokových situací se stanovením dosažených objemů povodňových vln a identifikace odtokových drah. V rámci hydrotechnického řešení bylo posouzeno celkem 16 objektů, zejména se jednalo o propustky, mostky. Součástí posouzení bylo i hodnocení stavebně-technického stavu objektů. V závěrech studie byly určeny priority výstavby protipovodňových opatření a jejich detailní finanční kalkulace formou podrobného rozpočtu na úrovni stavebních objektů (RUSO).

Studie odtokových poměrů