Zadavatel: město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1

Zhotovitel: Aquion, s. r. o., Osadní 324, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Dokončení projektu: listopad 2014

Slavnostní otevření 18. Prosince 2015

Když chodíme po ulici, nevidíme, jak komplikovaná jsou vedení pod povrchem. Ve Slaném jsme projektovali vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci v ulici Husova, která vede až na náměstí, její celková délka je cca 200 metrů.

 

Splašková kanalizace

Projekt je součástí širšího projektu revitalizace historického jádra města. Cílem projektu je zlepšení prostředí a architektonických kvalit hlavní třídy – Husovy ulice. Účelem projektované kanalizace bylo oddělení splaškových a srážkových vod Jednalo se o rekonstrukci kanalizačních přípojek a návrh splaškové a dešťové kanalizace.

Navržená splašková kanalizace byla řešena jako stavba podzemní,  jejichž kanalizační šachty jsou přístupné poklopy umístěnými na úrovni nivelety terénu.

Husova ulice před rekonstrukcí

                                                                                               Husova ulice před rekounstrukcí

husova po

Relizace kanalizace v ulici Husova

 

Vodovodní řád

V případě vodovodu se jedná o komplexní rekonstrukci vodovodní sítě v zájmovém území vč. domovních vodovodních přípojek. Zajišťuje, tak dodávku pitné vody pro obyvatele města Slaný.

 

Dešťová kanalizace

Pro odvedení dešťových odpadních vod ze zájmového území a zajištění funkčnosti s ohledem na dané podmínky jsou navrženy nové stoky dešťové kanalizace (D1 a D2). Následně budou obě oddílné dešťové stoky zaústěny do stávající jednotné kanalizace v místě stávající šachty jednotné kanalizace.

 

 

husova situace kompletVstiek husova

 

 

husova konec

Napojení splaškové kanalizace a koordinace inženýrských sítí - ulice Husova