Temelín, zastavovací studie - technické řešení inženýrských sítí

Zadavatel:     Projektový ateliér PH6
Zhotovitel:     Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:          11/2013


Projekt se zabývá technickým řešením inženýrských sítí v rámci územní zastavovací studie pro výstavbu 107 rodinných domů a mateřské školky v extravilánu na severozápadě obce Temelín. V lokalitě je plánované zabezpečení připojení obyvatel na tyto hlavní rozvodné IS:

Vodovod (2 421,5 m)        Dešťová a splašková kanalizace (4 329,8 m)     Plynovod (3 114,4 m)   
Elektrická síť NN (5 170,0 m)    Telekomunikační síť (3 887,9 m)         Veřejné osvětlení (2 465,4 m)

V první části projektu jsme provedli výpočty bilancí potřeb a spotřeby médií a energií pro jednotlivé IS. Tyto informace sloužily jako podklad pro jednání se správci všech dotčených IS. Cílem jednání bylo získat stanoviska pro možnost napojení a konkrétní technické požadavky provozovatelů. V dalších částech prací jsme navrhli celkovou koncepci technického řešení, materiálovou specifikaci a provedli umístění do podoby celkové situace stavby dle požadavků technických norem ČSN EN. Součástí prací bylo také zakreslení všech přípojek IS k jednotlivým nemovitostem s ohledem na možné kolize. Pro správný návrh vodovodní sítě a oddílné a jednotné gravitační a tlakové kanalizace jsme provedli hydraulické výpočty pomocí programu SiteFlow. Vysoká podrobnost práce předpokládá její přímé využití v dalších PD pro územní řízení nebo stavební povolení.

Technické řešení inženýrských sítí