Zadavatel:     Město Říčany
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:        2013

Projekt řeší rekonstrukci kanalizační stoky včetně šachet v ulici Štefánikova v její stávající trase. Rekonstrukcí kanalizační stoky dojde k zlepšení hydraulických poměrů a zdokonalí se provozní podmínky kanalizace. Technický stav řešené stoky jednotné kanalizace je havarijní, nezabezpečuje dostatečné těsnění proti vnějším vlivům a zhoršuje plynulé odkanalizování horní části ulice Štefánikova v městě Říčany. U stěn betonových trub dochází ke korozi, na několika místech jsou ve spojích trub posuny v radiálním směru nebo existují podélné praskliny potrubí.

Pro účely sanace kanalizačního potrubí v ulici Štefánikova byla vybrána bezvýkopová rukávová technologie společnosti Ramber – sanace potrubí s.r.o.: modifikovaná metoda R.TEC S – hadicový relining (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005). Metoda je vhodná pro zdejší použítý materiál (beton, kamenina) a průměr potrubí (DN 200, 300 a 400 mm) dotčené kanalizační stoky. Oprava dna a stěn kanalizačních šachet bude provedena pomocí vystýlky maltovou směsi ERGELIT. Nanášení malty na plochy šachty bude stříkáním. Vhodný výběr technického provedení popsaný v projektové dokumentaci výrazně zlevní rekonstrukci kanalizace, která se uskuteční současně s výměnou povrchů komunikace.

Projekt rekonstrukce kanalizační stoky