Zadavatel:  Obec Zaječí
Projektant: Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340

Termín:     2014

Cílem projektu bylo vypracovat PD k územnímu souhlasu pro domovní kanalizační přípojky v obci Zaječí včetně inženýrské činnosti. PD byla zpracována pro gravitační přípojky napojující se na nově navrhovanou kanalizaci. Celkem bylo navrženo cca 550 domovních přípojek.
Vypracována byla jedna společná PD pro všechny přípojky. Výkresovou část tvořila katastrální situace o dvou mapových listech v měřítku 1 : 1 000, celková situaci a vytyčovací výkres deset mapových listů v měřítku 1 : 500. Dále byly součástí výkresů vzorový řez koordinace IS a technické objekty na přípojkách. Přípojky zajistí odvedení splaškových vod do nově budované kanalizace a dále do nové čistírny odpadních vod.

Projket Kanalizační přípojky v obci Zaječí