Povodňový plán města Neveklov

Zadavatel:     Město Neveklov
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:         9/2014

Předmětem projektu bylo kompletní zpracování organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních, týkajících se vodních toků a vodních děl ve správním území města Neveklov. Projekt byl rozdělen na  dvě části – na část věcnou, která obsahovala charakteristiku zájmového území se zpracovanými hydrologickými údaji, konkrétní odtokové poměry na základě výšky 100 letého odtoku, a následné stanovení stupňů povodňové aktivity. SPA byly určeny po obhlídce úseků vodotečí, která protékají zastavěným územím, kde by povodňové ohrožení mohlo vzniknout při překročení kapacity koryta. Následně byly vytipovány hlásné profily kat. „C“. Byly sestaveny informační tabulky s popisy ohrožených objektů a mírou jejich zatopení při 100 leté vodě.
Druhá část – organizační, informuje o úkolech povodňové komise a a evakuaci obyvatel, popisuje činnost při vyhlášení všech SPA. Stupně povodňové aktivy byly stanoveny na Tloskovském a Jablonském potoce. Na základě vyhodnocení hladin při průchodu N-letých vod lze konstatovat, že po překročení kapacity koryta budou ohroženy všechny přilehlé pozemky stejně, III. SPA byl tedy zvolen ještě v okamžiku, kdy je voda v korytě. V druhém případě bylo zvolení hlásného profilu kat. „C“ náročnější z důvodu nerovnoměrného proudění v daném důležitém úseku mezi mosty. Řešením SPA zde bylo vyhlášení pouze III.SPA, a to ve chvíli zvýšeného průtoku od přítoku – Lohového potoka a celkové vylití toku.

Povodňový plán pro Neveklov