Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o., Praha, Česká Republika
Středa 14. 10. 2015

Projekt rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Projektování na modelu vodovodu a kanalizace
Projektování na modelu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, přípojky, rušení staré stoky)

Co vyžadujeme po projektu liniové stavby?

•    Postavitelnost
•    Shodu mezi všemi částmi projektové dokumentace, propojenost
•    Rychlost a snadnost vytvoření projektu
•    Snadnou koordinaci všech sítí
•    Snadné zapracování změn během tvorby projektu
•    Možnost pracovat plnohodnotně i přípojkami
•    Dobrou pohodu při práci

Detail projektu

Projektování na modelu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek
Projektování na modelu vodovodu a kanalizace, včetně přípojek
Použitý software: SiteFlow, AutoCAD LT

Projektování liniových potrubních staveb

Naši zákazníci těží z toho, že projektujeme liniové potrubní stavby na modelu. Projektanti zase mohou využít ve svůj prospěch program SiteFlow, který vyvíjíme právě pro projektování liniových staveb

Jaké problémy můžeme očekávat při použití standardních metod projektování?

•    Zapracování změny projektu je zbytečně pracné a může přinášet chyby
•    Máte ke své práci digitální model terénu včetně zobrazení vrstevnic, což projektantovi dobře charakterizuje terén?
•    Máte dokonalou koordinaci s ostatními sítěmi, nebo to musíte dělat ručně nebo vynechávat?
•    Můžete editovat kreslené potrubní úseky jak v situaci tak v podélném profilu?
•    Jsou výkazy výměr propojeny s ostatními částmi dokumentace a generují se z projektu automaticky?

Vzorový příčný řez s rekonstruovaným vodovodem, splaškovou a dešťovou kanalizací
Vzorový příčný řez s rekonstruovaným vodovodem, splaškovou a dešťovou kanalizací
Použitý software: AutoCAD LT, ruční práce

Jak projektujeme v Aquionu?

•    Projektujeme na modelu liniové potrubní stavby, což mimo jiné znamená vyšší kvalitu všech výstupů projektové dokumentace
•    Projektujeme v programu SiteFlow, který sami programujeme. To znamená sice navíc velké množství práce. Na druhou stranu máme nástroj, který neustále rozvíjíme tak jak se mění potřeby projektování.
•    Vylepšování programu pomáhá v tom, že si můžeme vymýšlet nové věci

Příklad příčného řezu komunikace
Příklad příčného řezu komunikace
Použitý software: SiteFlow, AutoCAD LT.
V programu SiteFlow je vynesen terén a jednotlivé inženýrské sítě.

Má význam projektovat na modelu stavby?

•    Přechodu na projektování na modelu se nemusíte bát, zkušenosti ukazují, že to zvládne každý
•    Nákup programu SiteFlow je investicí, která se tím rychleji zhodnocuje a vydělává, čím víc umíte s programe pracovat
•    Možné nedokonalosti v programu SiteFlow jsou kompenzovány vysokou návratností postupem projektování na modelu. Program stále vylepšujeme podle vašich i našich zkušeností a námětů a tak jak sami těžíme ze zkušeností s prací na modelu.
•    Při práci kombinujeme silné stránky dvou programů, SiteFlow a AutoCad LT. Naší filozofií je programovat to, co nikde jinde nenajdete.

Projektovat s Aquionem?
Projektovat pomocí programu SiteFlow?

Projekty od Aquionu nebo ze SiteFlow jsou vytvořeny na modelu stavby, to znamená kvalitní provedení projektu, soulad mezi jeho částmi a dobrá koordinace mezi jednotlivými sítěmi. Tradiční postupy se mohou díky různým důvodům prodražit.

Ukázky postupů

•    Změna v projektu
•    Podélný profil a koordinace všech sítí
•    Dotčené pozemky
•    Využití digitálního modelu terénu

1. SiteFlow - aktualizace projektu v modelu

aktualizace projektu v modelu - před úpravou trasy
Stav před úpravou trasy

aktualizace projektu v modelu - po úpravě trasy
Stav po úpravě trasy

Změněno:
Staničení, kóta terénu  a dna šachty, délky potrubí v dotčených úsecích. Také směrové poměry v podélném profilu.

2. Podélný profil kanalizace

Podélný profil kanalizace
Informace o směrových a výškových poměrech, pozemcích, křížených IS a zaústěných přípojkách a všechny ostatní informace v podélném profilu pocházejí z modelu.
Podélný profil je vygenerovaný z modelu v programu SiteFlow.

Detail podélného profilu

Podélný profil kanalizace - detail

3. SiteFlow - Dotčené pozemky

dotčené pozemky
Pozemky se zobrazují v podélném profilu v popisném rámečku a dále je možné je vyexportovat do tabulky

4. SiteFlow - DMT s vrstevnicemi

DMT s vrstevnicemi

DMT využíváme pro definování tvaru terénu při projektování na modelu.
Vrstevnice je doprovodná informace pro projektanta pro lepší chápání terénu.

SiteFlow - DMT s vrstevnicemi – detail

DMT s vrstevnicemi – detail

DMT včetně lokálních extrémů

DMT včetně lokálních extrémů

Kompatibilita programu SiteFlow

•    DXF import, export – výkresy (různé situace a podélné profily)
•    XLS import a doimport, export, TXT export – data (vstupní data, data z modelování, seznamy pozemků, soupisky potrubí, výkazy výměr atd.)
•    TIN – import – digitální model terénu
•    WMS služby – online webové mapové služby
•    Všechny importy a exporty jsou plně uživatelsky nastavitelné nebo definovatelné.
•    Tak si můžete například nastavit styl podélného profilu podle standardů daného zadavatele nebo země.
•    SiteFlow obsahuje digitáloní model terénu a liniovou a polygonovou topologii

Mohlo by Vás také zajímat:

Jak využít moderních postupů při simulačním modelování stokových sítí?

Více o programu SiteFlow