Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


O kvalitě života ve městech a obcích hodně napoví kvalita komunikací. Úroveň města poznáme mimo jiné podle toho, zda jsou komunikace v dobrém stavu. Již ve starověku, v dobách starého Říma, hodnotili římané okolní národy podle kvality komunikací (1). Hezké silnice, bezpečný a plynulý silniční provoz je zárukou lepšího života ve městě. Kvalitní komunikace znamenají také úspory finančních nákladů na opravy poruch komunikací a snižují opotřebení motorových vozidel. Nejčastějším místem, kde se objeví porychy komunikace, jsou vstupy do kanalizačních šachet, uliční vpusti, do armaturních a technických komor a okolo vodárenských poklupků. 

Mýty kolem ukládání poklopů

Kolem ukladání kanalizačních poklopů v komunikacích existují různé mýty. Setkáváme se často s názorem, že uložení poklopu v netuhé komunikaci do velmi kvalitního rychleschnoucího betonu má dostatečnou životnost a nízké náklady na opravy. Je pravda, že rychletuhnoucí beton je kvalitnější než běžný prostý beton. Bohužel beton následně tvoří nepružný objekt v jinak netuhém povrchu komunikace a v dlouhém měřítku se stává takový prvek zdrojem značných poruch.

Využití plovoucích poklopů znamená snížení poruchovosti vozovky. Pokud ale vyplníme prostor mezi konusem a tubusem plovoucího poklopu betonovými vyrovnávacími prstenci, vnášíme do celé velmi kvalitní konstrukce prvek s dikutabilní životností. Po jedné nebo několika teplotně obtížných zimách (z pohledu počtu mrazových cyklů za období), dojde k oslabení betonových prstenců a může dojít i k částečnému poklesnutí plovoucího poklopu.

Při budování komunikací je vhodné počítat s co nejdelší životností. Někdy se setkáváme s přístupem, že nízká životnost nevadí, že se to zase opraví. To ovšem nebere do úvahy ekonomické faktory. Podívejme se na na množství poklopů, které nejsou v dobrém stavu  na jejichž opravu není zřejmě dostatek fyzické síly ani finančních prostředků. Části komunikace s nízkou životností, které tvoří pásy komunikace okolo poklopů představují hrozbu pro kvalitu konstrukce celé komunikace. Často vidíme, jak se porucha z tohoto místa šíří buď podél cesty odtoku vod v podložních vrstvách komunikace anebo okolo obrubníku. Díky tomu pak může vzniknout porucha nejen okolo objektů, ale i místní porucha v komunikaci, která se pak dále šíří.

Pro ukládání poklopů kanalizačních šachet, uličních vpustí a dalších objektů v komunikacích můžete použít systém plastových vyrovnávacíh prstenců Aquion TVR T, který distribuujeme v České a Slovenské republice. Jde o praxí prověřený a spolehlivý systém ukládání poklopů s vysokou odolností a životnost, určený i do těch nejnáročnějších komunikací.tvrt 1.png

 

Příčiny poruch komunikací okolo poklopů, vpustí a dalších objektů

Sytém plastových vyrovnávacích prstenců Aquion TVR T eliminuje známé příčiny poruch objektů v komunikacích. Mimo již zmíněné se jedná o tyto: 

Fázový přechod netuhá komunikace - tuhý prvek

Tato příčina poruch je obdobná fázovému přechodu z netuhé na tuhou komunikaci, viz (2) a naopak, kdy dochází k vyválcování poruch před a za prvkem. Následně může dojít k narušení silnice, tím že objekt v komunikaci vystoupá nebo naopak poklesne. 

Ráz z dopravy působící na povrch objektu

Odezva tlumiče je při přechodu z netuhého povrchu komunikace na nepružný (a nepružně uložený) povrch poklopu nebo vpusti odlišná. Při pojezdu kola přes objekt může vzniknout změnou působení tlumiče na povrch objektu ráz, který se přenáší na okolní spodní stavby a konstrukce. Dlouhodobě působící rázy mohou způsobit vývoj mikrotrhlin, které se postupem času zvětšují. Ohrožena je pak nejen spodní stavba objektu, ale zároveň i komunikace okolo poklopu. Ráz ze silniční dopravy můžeme vzdáleně přirovnat ke kmitání ladičky. 

Nízká mrazuvzdornost betonu v roztoku soli

Další příčinou poruch je omezená mrazuvzdornost betonu. Použijeme-li prvky z prostého betonu, může se stát, že se poruchy vyskytnou již po první zimě, kdy se teploty pohybují okolo 0°C. Analýza povrchových teplot silnic a dálnic v roce 2010/2011(3) ukázaly, že za 1 zimu na povrch silnice č.1/23 Dolní Dvorce v nadmořské výšce 516 m n.m. působilo 165 mrazových cyklů. Na dalších pěti sledovaných lokalitách to bylo v rozmezí 140 - 165 cyklů. Při počasí, kdy každou noc padají teploty pod bod mrazu, je komunikace často ošetřována posypovou solí nebo protinámrazovým postřikem solankou. Roztok soli pak může netěstnostmi mezi rámem a poklopem, otvory mříží nebo mikrotrhlinkami zatéct dovnitř a působit na beton. Ten pak rychle ztrácí své dobré vlastnosti. 

Nedodržení technických lhůt

Jednou z dalších příčin poruch je nedodržování předepsaných technologických přestávek při použití mokrých procesů. Setkali jsme se s tím, že komunikace byla uvedena do provozu před finálním zatvrdnutím použitých betonů. Pokud po takové komunikaci projede težké nákladní vozidlo, může dojít k narušení betonu bezprostředně po výstavbě nebo opravě. 

Nemožnost přesného uložení objektů při použití betonových prvků 

Betonové prvky, používané pro ukládání objektů, jsou vyráběny s minimální mocností 40mm, což je pro přesné uložení nedostatečné a tak je nutné rám objektu podmáznout vrstvou cementové malty, popř. zalít do rychletuhnoucího betonu To je dobré řešení v tuhých komunikacích - postavených z cementového betonu. Naopak v netuhých komunikacích, postavených z asfaltobetonu, nebo dlážděných, je to jednou z příčin poruch těchto objektů. 

Prvky systému plastových prstenců Aquion TVR T pomáhají eliminovat známé příčiny poruch objektů v komunikacích a eliminují technologické přestávky a podobné prostoje spojené spoužitím mokrých procesů. 

tvrt 2.png

Vlastnosti systému

Vlastní materiál, směs recyklovaných termoplastů, má dvojnásobnou výdž oproti rychletuhnoucímu betonu. Z tohoto hlediska je vhodný i pro vyšší třídy dopravního zatížení D400.

Materiál je netuhý, takže dobře spolupracuje s netuhou konstrukcí vozovek a dobře pomáhá eliminovat rázy působící z dopravy na okolní konstrukce. Materiál je nehořlavý, mrazuvzdorný, chemicky odolný a komaptibilní s komunikacemi z horké balené směsi i z litého asfaltu. 

Prstence z tohoto materiálu jsou lehčí, snadněji se s nimi manipuluje a nehrozí jejich poškození při běžné manipulaci, jako se to stává u betonových prstenců. 

tvrt 3.png

Prvky systému Aquion TVR T se v ČR používají již 9 let

Systém ukládání poklopů kanalizačních šachet, uličních vpustí, poklopů armaturních a technických komor a podkladků pro vodárenské poklůpky zajišťuje vysokou životnost komunikací okolo těchto objektů. Tato změna způsobu ukládání zajístí, že nebudete objekty v komunikacích opravovat dříve než dojde k plošné obnově komunikace, tedy jedná se o značné úspory finančních prostředků. Při ukládání objektů na betonové prvky nebo na beton se dá předpokládat, že objekty budete muset častěji opravovat.

tvrt4.png

 

Rozsah dodávaných prvků systému Aquion TVR T

Praktické zkušenosti s používáním potvrzují vlastnosti systému. Mezi naše zákazníky patří jak provozovatelé vodovodů a kanalizací, tak i stavební firmy z oboru dopravního a vodohospodářského stavitelství.

Ploché vyrovnávací prstence dodáváme v rozsahu DN 325 do DN 800mm s výškou od 10 do 150mm. Ploché prstence jsou doplněny o sortiment šikmých vyrovnávacích plastových prstenců s proměnnou výškou 9/22mm. Zámkové prstence odpovídají svými rozměry betonovým prvkům. V nabídce jsou v rozměru DN 625mm a výšce v rozsahu 40 - 120mm. Dále existují prstence ve tvaru kruhové úseče, které jsou na jedné straně zakončeny tak, aby se daly přisadit k obrubníku. Součástí systému jsou také podkladky pro uliční vpusti, podkladky pro čtvercové rámy poklopů a podkladky pro šoupátkové a hydrantové poklůpky, speciální roznašecí desky, prvky čtvercových a obdelníkových šachet a poklopy třidy A. 

 tvrt 6.png

Zdroje:

(1) Chlubný, J. (2004) Římské silnice, http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1499170830

(2) Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury (2010): TP 82 Katalog poruch netuhých komunikací, Technické podmínky, Praha, 89 stran

(3) Macek, L. (2013): Příčiny poruch objektů v komunikacích - poklopů a vpustí, Sborník semináře Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Praha

Foto: archiv Aquion, s.r.o.

 

Více informací o systému plastových prstenců Aquion TVR T: https://aquion.cz/produkty/plastove-vyrovnavaci-a-roznaeci-prstence

Zajímá vás jak lépe uložit šoupátkové a hydrantové poklůpky? https://aquion.cz/index.php/produkty/53-plastove-vyrovnavaci-a-roznaeci-prstence/281-podkladek-pro-podzemni-hydranty

 

 

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz