Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíTisková zpráva


Dne 17. října 2013 se v Holešovicích v prostorách hotelu Extol Inn Praha konal již III. odborný seminář na téma „Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ Odborný seminář byl organizován firmou Aquion, s. r. o. a byl pod záštitou odborné skupiny Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CzWA. Partneři semináře byly společnosti Energie AG Bohemia, s.r.o. České Budějovice a Vodárenská a.s. Brno. Mediálním partnerem semináře byl časopis Vodní hospodářství a slovenský časopis Technika. Na semináři proběhlo 11 přednášek, účastnil se jeden vystavovatel a celkem se semináře zúčastnilo 45 osob.

Vysokou odbornou úroveň semináře zajistili fundovaní přednášející. Zejména přednáška pana profesora ing. Břetislava Teplého, CSc., FEng. ze stavební fakulty VUT v Brně na téma „Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí“ měla velmi vysokou hodnotu jak po odborné stránce, tak z hlediska zaměření semináře.

Velice kladně byl hodnocen příspěvek pana ing. Richarda Kučery, ředitele provozní sekce Povodí Vltavy, s. p. zabývající se stárnutím přehradních hrází, který odborný seminář svou přednáškou zahajoval. Kromě pana profesora ing. Břetislava Teplého a pana ing. Richarda Kučery se do semináře zapojilo se svými příspěvky dalších 9 vynikajících odborníků.

Technický ředitel ČEVAKu ing. Jiří Lipold hovořil o zkušenostech společnosti ČEVAK a.s. v oblasti plánování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury, ing. Jaroslav Valkovič z firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s. se zabýval významem projektové přípravy pro výstavbu a provoz vodohospodářských staveb, specialistka pro provoz a rozvoj vodovodů a kanalizací ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. z VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. mluvila o analytické spolupráci provozovatele při obnově vodovodů a kanalizací.

Dopolední blok uzavírala ing. Eva Nezbedová Ph.D., vědecká pracovnice Polymer institute Brno, spol. s.r.o., svou přednáškou o urychlených testech trubek z HDPE. Odpolední část zahajoval ing. Daniel Šnajdr z WAVIN OSMA s.r.o. přednáškou zabývající se požadavky na kvalitu a jejími vlivy na životnost plastových potrubí. Následoval pan ing. Jaroslav Slavíček z Jihomoravské armaturky, spol. s r.o. se svým příspěvkem o životnosti armatur pro zásobování vodou a požadavky na jejich ověřování zkouškami.

Na téma „Zásady pro navrhování a provoz energeticky úsporných čerpadel“ hovořil ing. Luboš Hrdlička z KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o.. Předposledním přednášejícím byl doktorand ze stavební fakulty ČVUT v Praze, katedry hydrotechniky, ing. Miroslav Brouček, Ph.D., který se zabýval hodnocením vlivu vibrací na stav konstrukcí jezových uzávěrů. Seminář uzavíral pan ing. Lubomír Macek, CSc., MBA z pořádající firmy Aquion, s. r. o.  a svým příspěvkem otevřel otázku příčin poruch objektů v komunikacích.

Tematicky zaměřený seminář, který svým zaměřením propojuje různé obory a dívá se jejich optikou na životnost staveb, technologických celků, čerpadel, potrubí, armatur a dalších prvků vodohospodářské infrastruktury a který se zabývá technickými i ekonomickými otázkami, byl na vysoké odborné úrovni. Neměl slabé místo. Posluchačům přinesl mnoho nových informací a nápadů. Po jednotlivých přednáškách se, pokud to čas dovolil, rozvíjely inspirující diskuze.

V Praze, 1. 11. 2013

 

 

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz