Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíMICROCLOR

Nová generace zařízení na výrobu chlornanu sodného v místě použití

  • Vysoká bezpečnost
  • Zvýšená účinnost
  • Plná automatizace
  • Optimalizace procesu výroby
  • Samočistící funkce
  • Snížené zanášení
  • Nízké nároky na údržbu

Pole vertikálních buněk tvaru V-Ray systému MICROCLOR umožňuje nepřetržité pasivní odstraňování vyrobeného vodíku.Na výrobu 1 kg ekvivalentu volného aktivního chlóru je potřeba 3 kg soli, 4,4 kWh a 125 l vody.
Současný patent na systém MICROCLOR představuje zcela nový návrh, který je podložen zkušenostmi získanými dvacetiletým intenzivním výzkumem a vývojem v oblasti výroby chlornanu v místě použití.
Návrh zahrnuje všechny přednosti současných standardů v tomto odvětví a zároveň přichází s radikálně vylepšenými bezpečnostními aspekty celého procesu. Především způsob, jakým je vodík odstraňován z elektrolytické buňky, představuje velké vylepšení oproti konvenčním horizontálním elektrolyzérům.

 
Elektrolyzér MICROCLOR – vlastnosti zařízení

Na současném trhu se momentálně nevyskytuje žádný jiný systém na výrobu chlornanu sodného, který by zahrnoval alespoň jednu z těchto dobrých vlastností, natož všech osm současně.

Pasivní odstraňování vodíku

Buňky tvaru V-Ray  jsou sestaveny vertikálně s recirkulačním okruhem v každé buňce. To umožňuje optimalizovat využití solanky a pasivní uvolnění vodíku z každé buňky. Vodík nemůže přecházet z buňky do buňky. Tento návrh radikálně zvyšuje bezpečnost obsluhy a podstatně snižuje možnost nahromadění vodíku v buňce a eliminuje potenciál katastrofálního selhání. Okamžité odstraňování vodíku z vrcholu každého okruhu buňky velmi redukuje oslepování elektrod a s tím spojenou tvorbu tepla.

Řízení vodivosti solanky

Konstantní proud je dosažen pomocí proudové smyčky se zpětnou vazbou, kde je pomocí programovatelného mikropočítače  řízena rychlost čerpadla solanky. Tato zpětná vazba vyrovnává změny teploty, vodivosti a průtoku vody. Titanové teflonem pokryté zubové čerpadlo je připojeno k elektromotoru s proměnnými otáčkami a zajišťuje odpovídající průtok elektrolytu do buněk. Tím je dosaženo optimální využití soli.

Dvoucestné usměrnění

Návrh usměrňovače stejnosměrného proudu se skládá z plně izolovaného snižovacího transformátoru a můstkového usměrňovače. Stejnosměrné napětí je stabilizováno pomocí primární korekce napětí s odbočkami v krocích o 5, 10 %. Zvlnění napětí je menší než 4 % s účinností 99 % a lepší. Spínaný ani fázově řízený stabilizátor nebyl použit vzhledem k tomu, že se jedná o dvacet let starou technologii, která je příliš nespolehlivá.

Elektrody neprostupují buňkou

Buňka ve tvaru V-Ray se skládá ze třinácti vnitřních bipolárních elektrod. Vnější plochy buňky slouží jako zakončovací katoda a anoda. Všechny povrchy anod jsou pokryty katalyzačním nanopovlakem DSA (Dimensionally Stable Anodes – rozměrově stabilní anody). Návrh buněk vylučuje mokré spoje kabelu se stejnosměrným napájením a problematické těsnění pomocí O-kroužků.

Vysoká rychlost průtoku elektrolytu

Hydraulický zdvih v okruzích buněk tvaru V-Ray zajišťuje pasivní odstraňování plynného vodíku. To způsobuje vysokou rychlost proudění v recirkulačním okruhu a napříč deskami buňky tvaru V-Ray. Výsledkem vysokorychlostního průtoku je čistící efekt mezi vertikálně namontovanými deskami V-Ray buněk. Toto nové samočistící uspořádání ve skutečnosti eliminuje potřebu čištění buněk kyselinou a snižuje tvorbu tepla.

Vyšší úroveň výkonu

Patentované uspořádání elektrolytických V-Ray buněk poskytuje mnohem účinnější platformu pro výrobu, než je běžný standard v odvětví - 3,5 kg soli a 5,5 kWh na kg ekvivalentu volného aktivního chlóru.

Vertikální V-Ray buňky elektrolyzéru
MICROCLOR vyrábí chlornan sodný s koncentrací 0,8 % při spotřebě méně než 3 kg soli a 4,4 kWh na kilogram volného aktivního chlóru. V současnosti neexistuje konkurenční proces s otevřenou buňkou, který by byl účinnější než systém MICROCLOR. Vítáme porovnání na místě s jakýmkoliv výrobcem, který uvádí vyšší účinnost než má zařízení MICROCLOR.

Bez vnitřních mezistěn a průchodů buňkou

Uvnitř buňky se nenachází žádné dělící stěny, pouzdra nebo upevňovací prvky. Buňka je zkonstruována s průhledným akrylátovým tubusem, který podpírá vnitřní bipolární desky, což umožňuje přímou vizuální inspekci systému. Monopolární anodové a katodové desky jsou přimontovány zvnějšku k podpůrné akrylové trubce.

Údržba a výměna V-Ray buněk

Vertikální návrh V-Ray buněk systému MICROCLOR umožňuje snadné vyjmutí buňky z nosné trubky jednoduchým způsobem povolením dvou spojů. To zajišťuje snadnou výměnu a údržbu buňky. Při návrhu systému MICROCLOR jsme vzali v úvahu velmi nepravděpodobný scénář poruchy včetně přímé chyby obsluhy při zacházení s tímto zařízením. Pro všechny proměnné výrobního procesu využíváme sekvenční logiku. Ke změně ze stavu „Připraven“ do výrobního procesu dojde po ověření všech měřených veličin. To se opakuje při každé startovní sekvenci. Tento autodiagnostický postup uzamyká spuštění výroby v případě, že dojde k selhání senzoru nebo k elektrickému zkratu.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz