Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


 

Popis doplňkových modulů                                  SiteFlow®

DMT – digitální model terénu

Modul digitální model terénu (DMT) umožňuje pomocí výškopisných dat vytvoření povrchu terénu zájmového území. DMT je soubor polohově a výškově zadaných bodů, které tvoří trojúhelníkovou síť, mezi nimiž SiteFlow® lineární interpolací dopočítává další výškopisné body. Nejčastějším zdrojem dat pro DMT je geodetické zaměření nebo vektorové vrstevnice. Uživatel může dle uvážení doplňovat nebo mazat jednotlivé body DMT. Další nástroj pro optimalizaci triangulace DMT je možnost zadávání Povinných hran, kterými definujeme např. terénní hranu. Výškopisné body můžeme importovat z formátu *.dxf nebo *.tin (text oddělený tabulátory). Vrstva DMT je propojitelná s modelem trubní sítě.

WMS – webové mapové služby

Rozšíření programu o modul WMS (Webové Mapové Služby) umožňuje uživateli on-line připojení na veřejně přístupné servery, které poskytují mapové služby různých témat a formátů. Bezplatné a státem garantované mapové služby poskytují kromě katastrálních a geografických map i např. letecké snímky nebo vrstvy pokryvu půdy. Jedná se o mapy v rastrovém formátu. Tyto důležité informace znamenají pro projektanty a správce vodohospodářské infrastruktury kromě jiného možnost rozeznat charakter zastavěného území nebo vidět pozemkový katastr v řešeném území. Se SiteFlow® se proto uživatel stává nezávislý na jiných aplikacích, které by musel použít k těmto účelům. Zároveň ušetří prostředky vynakládané na koupi těchto mapových podkladů. SiteFlow® umožňuje připojit současně více zdrojů online map a přepínat mezi nimi.

Polygony – interaktivní katastrální mapa

Polygony v SiteFlow® představují novou charakteristickou vrstvu, která komunikuje s projektovanými nebo spravovanými sítěmi. Dnešní, prvotní podoba, modulu Polygony představuje interaktivní katastrální mapu, kterou si uživatel importuje ve vektorové podobě. Katastrální mapa je přímo propojená s řešenou sítí. Informace o křížících pozemcích se automaticky vypisují a zobrazují v podélném profilu. V dalším vývoji plánujeme analytické funkce s pokročilým zobrazováním polygonů v situaci. Uživatel bude analyzovat vlastnosti polygonů a jejich vztahy se sítěmi na základě jasně definovaných podmínek (např. minimální nebo maximální vzdálenost od sítě, sousedící polygony ad.).

Citlivostní analýza

Modul citlivostní analýza zefektivňuje kalibraci a verifikaci simulačního modelu kanalizace. Automatickým výpočtem je uživatel schopný v krátkém čase zpracovat analýzu významu jednotlivých retenčně-infiltračních charakteristik povodí zájmové lokality a dalších parametrů (např. drsnost potrubí) na přítok povrchových vod do kanalizačního systému a jeho funkci. Uživatel tak lépe pochopí chování odvodňovaného území při složitějších simulačních modelech.

Hromadné výpočty

Modul pro hromadné výpočty umožňuje zpracovat kvantitativně objemné výpočty srážko-odtokových událostí automatickým způsobem s minimálním zásahem uživatele. Výstupy jsou upravovány podle potřeb do zadaných tabulek. Příkladem pro využití je výpočet vlivu odlehčení na kvalitu vody v recipientu za posledních 10 let.

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz