Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Jak ověřit správnost investice do vodohospodářské infrastruktury a tím uspořit finanční prostředky, zajistit její dobré fungování v budoucnu a usnadnit si posouzení správnosti investice?

Naše města a obce se stále rozvíjejí a proměňují. Do částí, do kterých není zaveden vodovod, přivádíme novými vodovody pitnou vodu v dostatečném množství a s požadovaným tlakem. Z částí, které nejsou odkanalizovány, odvádíme novou kanalizací vznikající splaškové a podle potřeby srážkové vody. V některých případech zajišťujeme již obsluhu nepříliš hustě osídlených oblastí. To stojí nemalé peníze a návratnost je nízká. Na druhé straně stojíme před stárnutím vodovodní a kanalizační infrastruktury. To přináší nutnost obnovy stávající vodovodní a kanalizační sítě.

Cílem všech investorů je vkládat do rozvoje a obnovy své infrastruktury jen tak velké peníze, jak je nezbytně nutné a zároveň vědět, že navržené řešení bude dobře fungovat při obsluze stávajícího rozsahu území i při napojení nových částí v budoucnu. Potřebou je mít takové podklady, které umožní dobře naplánovat opravy, rekonstrukce a rozvoj vodovodních a kanalizačních potrubí. Je vhodné mít možnost posoudit více variant řešení, aby z nich bylo možné vybrat tu nejvhodnější. Přání může zahrnovat i potřebu využívat takový nástroj, který vlastníkovi, eventuálně v jedné osobě i provozovateli umožní vlastními silami odpovídat na menší otázky spojené s rekonstrukcí a výstavou vodovodů a kanalizací. Tento nástroj může být pak využit i pro řešení akutních provozních problémů.

Simulační model kanalizace

K posouzení toho, zda jsou nově stavěné nebo rekonstruované vodovody a kanalizace v souladu s rozvojem měst a obcí můžete využít služeb společnosti Aquion v oblasti simulačního modelování vodovodů a vodárenských soustava anebo v oblasti simulačního modelování jednotných i oddílných kanalizací. Můžete využít také služeb Aquionu v oblasti zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, resp. zásobování vodou a odvodnění měst a obcí.

Bez použití simulačních výpočtů nemá projektant, ani plánovač, vhodný nástroj pro ověření složitého chování spletité vodovodní nebo kanalizační sítě a může se při návrhu řešení dopustit nepřesností a omylů, což může způsobit poddimenzování nebo naopak předimenzování sítě.

Pokud projektant navrhne rekonstrukci nebo novou výstavbu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky bez dobré znalosti proudění v okolním potrubí, může se stát, že bude potrubí předimenzované nebo naopak poddimenzované. V případě předimenzovaného se jistí, aby potrubí mělo dostatečnou kapacitu, v případě poddimenzování vlastně nebere ohled na okolí a na možné průtoky v potrubí. V případě předimenzovaného potrubí to znamená, že na investici je potřeba více finančních prostředků. U poddimenzovaného potrubí to často znamená, že se stavba musí předělávat nebo nedostatečně funguje. Nebere-li se při přípravě investice ohled na plánovaný budoucí rozvoj, znamená to, zejména v okolí větších měst, kde je rozvoj větší, že stávající infrastruktura nebude na obsluhu většího počtu nemovitostí správně připravena.

Další otázkou je, jaké metody výpočtů a jaké výpočetní postupy posuzovatel investice použije. Je to kritické zejména u jednotných a dešťových kanalizací včetně části povrchového odvodnění. Tradiční postupy jako jsou součtová metoda nebo některá z racionálních metod nedávají v současné době u větších povodí správné výsledky.

Obnova vodovodů a kanalizací je často prováděna jako prostá, to znamená, že jednoduše vyměníme staré potrubí za nové, stejného rozměru. Jedná se o rozhodnutí, které zrychluje proces obnovy, na druhé straně může konzervovat stávající stav, který nebude vyhovovat v budoucnu.

Dobré posouzení hydraulické funkce navrhované investice do vodovodní nebo kanalizační sítě, kterým vám může posloužit společnost Aquion znamená, že můžete být klidní v tom, že vaše investované peníze budou dobře vynaloženy a že investice bude dobře sloužit.

Někdo může namítnout, že vypracování takové studie nebo posudku něco stojí a že to prodraží výslednou investici. Této námitce rozumíme, nikdo nechce vydávat peníze zbytečně. Tato námitka však není opodstatněná. V některých jednotlivých případech jsme peníze, vložené do posouzení, zhodnotili i více než 100 násobně. Tak veliká byla úspora investičních nákladů. V jiných případech přinesla naše práce odpověď na otázku, zda je navržená investice správná a jaký má vlastně být správný návrh a došlo k vylepšení původního návrhu, což vyústilo v tom, že po dokončení investice kanalizace fungovala zcela bez problémů.

Někdy se zdá, že čekání na výsledek v podobě generelu, studie nebo posouzení je vlastně ztrácení času při přípravě investice. Zdá se to být pravda a v jednoduchých nebo jasných případech tomu tak i je. Při obsluze větších měst, nebo ve složitých terénních nebo hydraulických podmínkách naopak naše práce přinese jednoznačné zadání projektu a klid v tom, že je investice správně navržena a bude dobře fungovat.

Může se také objevit otázka, zda výsledky takového plánu rozvoje infrastruktury nebo posouzení navržené investice nejsou příliš komplikované a pro běžného investora nesrozumitelné. Tato otázka je jasná. Jde jen o to, aby výsledky byly předány ve srozumitelné podobě. Výsledkem naší práce jsou jasně formulované závěry s odhadem investičních nákladů a přehledné a srozumitelné výkresy situací eventuálně podélných profilů s výsledky posouzení kapacity sítě.

Situace kanalizace po 2 letém dešti
Obr. 2 Pohled na výslednou situaci po posouzení kanalizace na 2letý déšť s dobou trvání 15 minut. Modrá barva kanalizačních úseků informuje o překročení kapacity a o tlakovém proudění v potrubí. Červeným bodem znázorňujeme vytečení vody z kanalizačních šachet

Situace kanalizace po 10 letém dešti
Obr. 3 Pohled na výslednou situaci po posouzení kanalizace na 10letý déšť s dobou trvání 15 minut.

Výsledky simulačních výpočtů
Obr. 4 Obrázek zobrazuje výsledky simulačních výpočtů, zobrazení maximálních rychlostí v čase 20:00. Grafy napravo zobrazuji rychlosti v přiváděcích řadech do města (červená křivka) a do dvou místních částí vpravo (modrá křivka) v průběhu 7 dní. Legenda má rozsah 0–0,7 m.s-1.

Doba zdržení vody ve městě
Obr. 5 Detailní pohled na dobu zdržení vody v městě. Maximální doby dosahují až 200 hodin.

Častá je otázka, jak se vypořádáme s nedostatečnými podklady pro vytvoření přesného výpočtu, například proudění v kanalizaci. To je správná připomínka. Při přípravě podkladů kombinujeme dostupná data z pasportu/GISu s geodetickým zaměřením a terénním průzkumem. V kombinaci všech těchto vstupů dostáváme kvalitní podklady pro simulační model.

Důležité je také vědět, zda výsledky výpočtů odpovídají skutečnosti, případně jaká je odchylka od skutečnosti. Pro tyto účely používáme, pokud je to možné, zkalibrované a ověřené simulační modely. Simulační model u vodovodů kalibrujeme a ověřujeme zejména pomocí dispečerského měření a měření kapacity požárních hydrantů. Simulační model kanalizací kalibrujeme a ověřujeme za použití hydrologických měření v kanalizaci. Pro dobré zkalibrování a ověření potřebujeme zachytit srážky a průtoky pro minimálně tři velké deště.

Také můžete mít otázku, zda je možné předpovědět přesně budoucnost. Jak naše města budou vypadat za několik desetiletí? To je správná otázka a kdo takové prognózy již dělal nebo sleduje, vidí, že je velmi těžké se trefit. To ovšem nevadí. Pro tyto účely pracujeme s předpokládaným územním rozvojem podle územního plánu nebo vytváříme tři scénáře rozvoje. Na tomto základě pak posuzujeme navrženou investici a vidíme, kde se vyskytují slabá místa.

Partner, který pro vás bude posuzovat vaše investice, musí být zkušený, kvalifikovaný a pracovat rychle. To je neoddiskutovatelné. Společnost Aquion, s.r.o. dlouhodobě vypracovává generely, studie a posudky proudění ve vodovodech a kanalizacích, a i v otevřených korytech. Díky tomu můžete využít naše zkušenosti a stát se jedním z našich spokojených zákazníků, kterým jsme ulehčili život a vylepšili a usnadnili přípravu investic.

Proplachování vodovodních řadů

Proces navrhování a schvalování investic můžete vylepšit za pomoci služeb společnosti Aquion a posoudit tak jejich vhodnost z technického, hydraulického a finančního hlediska a případně návrhy vylepšit. Investice do trubní infrastruktury bez správného posouzení technické funkce znamená velkou nejistotu v tom, zda je investice správně navržena.

Za pomoci simulačních modelů proudění ve vodovodech a kanalizacích můžete vypočítat hydraulické parametry, jako je rychlost, průtok a tlak/výška hladiny v potrubí. Umíme také nasimulovat parametry, týkající se kvality vody. Může se jednat o stáří vody v případě vodovodů a jeho optimalizaci nebo o odpověď na otázku, jaké je zatížení recipientu vodou přetékající z odlehčovacích komor. Můžeme také pomoci v oblasti optimalizace tlaků vody ve vodovodech s cílem minimalizovat ztráty vody, množství poruch a prodloužit životnost této infrastruktury.

Potřebujete posoudit či navrhnout vaše investice do trubní infrastruktury? Společnost Aquion s.r.o. dodává služby v oblasti tvorby generelů, studií a posudků investic do trubní infrastruktury a zároveň vyvíjí software SiteFlow pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz