Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Prvky systému TVR T= výhodná alternativa betonových prstenců

 • systém TVRT = vyrovnávací prstence, roznášecí kónusy, prstence a adaptéry
 • funkční prvky zhlaví šachet a uličních vpustí
 • použití při výstavbě nových zhlaví šachet, či při rekonstrukci stávajících šachet
 • zhlaví šachet, komor a uličních vpustí je dobře přizpůsobeno komunikaci
 • spoje jsou těsné 
 • eliminace nutnosti použít maltu na bázi cementu

Prvky systému TVR T jsou vhodné pro:

 • Přizpůsobení sklonu poklopu nebo vpusti
 • Ochranu vrchních betonových prvků šachty před mrazem
 • Ochranu prvků šachty před poškození způsobených pohybem vozidel
 • Ochrana prvků šachty před destruktivním působením litinových rámů
 • Roznesení dopravního zatížení mimo konstrukční prvky šachty
 • Tlumení a roznášení vibrací z dopravy
 • Výškové přizpůsobení vstupních šachet úrovni terénu

Technologie výroby:

Vyrovnávací a roznášecí prstence jsou vyráběny ze směsi polymerů.

Základním materiálem je plastifikované PVC s přidáním dalších polymerů, které se mísí během procesu lisování a tlakového tvarování.

Parametry a zkoušky

Všechny typy vyráběných prstenců a kónusů procházejí laboratorními a terénními zkouškami pro určení mechanické pevnosti v souladu se standardem EN 124:2000. Průběžná kontrola kvality výroby jednotlivých prvků systému TVR T probíhá pod dohledem Systému řízení kvality výroby. Periodické testy prováděné Institutem polymerů Technické univerzity ve Štětíně v oblastech odolnosti, tlumení vibrací a absorbce energie ukazují vysokou odolnost plastových vyrovnávacích a roznášecích prstenců vůči statickému tlaku a dynamickému namáhání. Odolnost je o 30 % vyšší než hodnoty požadované ve standardu EN 124:2000 pro produkty třídy D400.

AQ tab tvrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti systému TVR T

 • Vylepšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu
 • Tlumení, pohlcování nárazů a roznášení dynamického zatížení od projíždějících vozidel
 • Přesné výškové a sklonové přizpůsobení povrchu vozovky a terénu díky širokému rozsahu výšek
 • Dokonalé spolupůsobení jednotlivých prvků zhlaví šachet a uličních vpustí
 • Ochrana konstrukce vozovky a kanalizační šachty 
 • Podstatné snížení defektů vozovky způsobené dopravou, praskáním vozovky, zmrznutím a rozmrznutím vody díky vysoké těsnosti spojů a vlastnostem použitého materiálu
 • Úspory plynoucí z nižších nákladů na nákup, dopravu a montáž prvků
 • Díky nižší hmotnosti jednotlivých prvků není nutné používat těžkou stavební techniku
 • Jednoduchá a rychlá instalace za jakýchkoliv povětrnostních podmínek
 • Chemická odolnost proti rozmrazovacím solím a dalším látkám obsažených ve srážkových a splaškových vodách 

Plastové vyrovnávací a roznášecí prstence umožňují po instalaci okamžité pokračování výstavby a zatížení poklopů a vpustí.

Při použití alespoň jednoho vyrovnávacího prstence systému TVR T přímo pod rámem poklopu nebo vpusti dojde k podstatnému zlepšení životnosti zhlaví šachty a prodloužení doby jeho bezpečného a spolehlivého provozu.

Montáž

Pro správné přizpůsobení zhlaví šachty nebo vpusti musí být správně připraven povrch, na který jsou prvky kladeny. Jakékoliv poškození povrchu, dutiny nebo defekty z výroby musí být opraveny za použití rychlotvrdnoucích hmot s únosností odpovídající třídě poklopu šachty. Použití rychlotvrdnoucích hmot musí být v souladu s požadavky výrobce.
Vyrovnávací prstence systému TVR T plní zcela své funkce pouze v případě, že celou plochou leží na konstrukčních prvcích podzemní konstrukce (kónusy, krycí desky nebo betonové prstence). Prstence klademe na připravený a vyrovnaný podklad v souladu s předem vypočtenou potřebnou výškou přizpůsobení.

Vstupní šachty a silniční vpusti, pro jejichž úpravu byly použity plastové vyrovnávací a roznášecí prstence jsou schopny po instalaci okamžitého pokračování stavebních prací a provozu a to při zachování těsnosti spojení a životnosti celé konstrukce šachet a vpustí.

Tmely 

Mezi jednotlivé prstence a konstrukci šachty nebo uliční vpusti musí být nanesen těsnící tmel:

 • asfalto-kaučukový tmel (např. LATERBIT BG PLUS), nebo
 • polymerový tmel (např. SOUDASEAL 235SF a MS Unifix na bázi MS polymerů).

Použití tmelu zajistí dobrou těsnost celé konstrukce zhlaví šachty. 

POZOR! Těsnící tmel není vyrovnávací hmota!

Pokud jsou šachty a uliční vpusti umístěny v komunikaci s velkým dopravním zatížením, doporučujeme použít dvou těsnění na vnější a vnitřní hraně prstence. Doporučené materiály tmelů jsou trvale plastické s velmi dobrými adhezními vlastnostmi a dobře se přizpůsobí geometrii těsněných ploch.

Těsněné povrchy musí být čisté, bez písku a volných částic. Po aplikaci těsnícího tmelu musí být každý prvek zhlaví šachty pevně přitlačen za účelem správného rozprostření těsnící hmoty a dosažení správné konstrukční výšky.
Prstence a tmely jsou pružné a proto není možné zatírat vnitřní spáry mezi prvky zhlaví cementovou maltou. Použité tmely zajišťují těsnost spojů a chrání před infiltrací vody. Po sestavení zhlaví šachty může pokračovat výstavba vozovky ve shodě s její třídou a konstrukcí. Použití prvků systému TVR T pro přizpůsobení výšky průlezů do šachet a uličních vpustí eliminuje použití cementové malty pro spojení jednotlivých distančních prvků, čímž se zkracuje doba montáže a ostatních stavebních prací.

Fotky polymerových tmelů, vhodných k použití při montáži prstenců 

AQ tmel soudaseal                         AQ tmel MS Unifix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zleva: Soudaseal 235SF, MS Unifix)

Zdroje obrázků : http://www.soudal.cz/;http://www.denbraven.cz/

Katalog ke stažení zde

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz