Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

SouvisejícíKonference "Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích" úspěšně proběhla 17. a 18. září 2008 v pěkném prostředí zámečku v Tvoršovicích. Počet účastníků byl 67. Odborný program probíhal celou středu a čtvrtek dopoledne. Po konferenci následoval 5. ročník golfového turnaje VODa Golf Cup 2008 na hřišti Radeckého. Konference přinesla mnoho podnětů, které budete potřebovat ve své praxi. Pokud jste se nemohli konference zúčastnit, je možné zakoupit sborník za cenu 500 Kč bez DPH. K dostání je ještě několik kusů sborníků z konferencí 2004 a 2006, ty jsou k prodeji za 200 Kč včetně DPH.

Konference byla opět organizována Vodohospodářskou aliancí VODa, která se organizací odborných akcí na téma koncepčního způsobu odvodnění urbanizovaných povodí a dalších vodohospodářsky aktuálních témat zabývá od roku 2001. Tato konference patří mezi první odborné akce, které se problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v urbanizovaných povodích zaobírají kontinuálně již několik let. Konference se zúčastnilo 67 odborníků působících v různých sférách vodohospodářského oboru. Po tématické stránce vznikla konference ve spolupráci firem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Aquion, s.r.o., SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. a zástupců akademické sféry z Českého vysokého učení technického v Praze. Za organizátory konferenci slavnostně zahájil pan Lubomír Macek a úvodní slovo s ospravedlním aktuálnosti tématu pronesl pan senátor Karel Šebek, kterému je i profesně vodohospodářská problematika blízká. Velký dík patří partnerům konference, kteří umožňují zachovat vysokou úroveň celé akce. V letošním roce konferenci podpořily společnosti SČVK, a.s., SVS, a.s., WAVIN EKOPLASTIK s.r.o., MAINCOR s.r.o., SCHNEIDER ELETRIC CZ, s.r.o., DROG TRUBNÍ SYSTÉMY, s.r.o. a TECHNOAQUA, s.r.o. a mediálně ji zaštítil časopis SOVAK, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a informační server TZB-INFO.

Program konference

Dvoudenní odborný program byl rozdělen do šesti tématických bloků, v jejichž průběhu zaznělo 17 přednášek. Součástí konference byla i prezentace několika vystavujících firem. Problematika městského odvodnění a hospodaření s dešťovými vodami se řešila s ohledem na několik aspektů. Díky mezinárodní účasti se porovnávaly legislativní přístupy a teoretické i praktické zkušenosti z několika zemí a to Německa, Švýcarska, Rakouska, Slovenska a dalších. Hned v prvním bloku vystoupil pan Vladimír Krejčí z firmy Hydroconsult Krejčí, jeden z hlavních propagátorů moderní koncepce odvodnění decentralizovaným přístupem v České republice, s přednáškou Plánování a koordinace nakládání s městskými odpadními vodami za deště. V přednášce zdůraznil nutnost legislativně rozlišovat termín neznečištěnou a znečištěnou dešťovou vodu a apeloval na potřebu změnit dosavadní způsob nakládání s dešťovými vodami. Během přednášky zaznělo mnoho praktických příkladů ze švýcarského prostředí, kde autor žije a pracuje.

Host z Německa pan Haiko Sieker na základě svých odborných zkušeností zdůrazňoval naléhavost přechodu od konvenčního odvodnění k modernímu přístupu, kdy se s dešťovou vodou hospodaří přírodě blízkým způsobem. Argument doplnil řadou realizovaných projektů, kdy technicky a ekonomicky porovnal původní stav s novým moderně pojatým ekologickým řešením odvodnění. Situaci na Slovensku podrobně popsal zástupce Bratislavské vodárenské společnosti, a.s., jehož přednáška se soustředila na fakturaci a způsoby likvidace povrchového odtoku. Poslední praktická přednáška dopolední sekce ukázala na nutnou spolupráci odborníků při nové urbanizaci ploch. Pro optimální řešení je nezbytná spolupráce architektů, urbanistů, dopravních inženýrů a vodohospodářů již od počátečních fází studií a projektů.

V průběhu konference nechyběl ani pohled legislativní a právní a to hned v několika příspěvcích. Se současným stavem i s výhledovými legislativními změnami a konkrétními postupy účastníky seznámila ředitelka odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí paní Veronika Jáglová, která navázala na vystoupení paní Miloslavy Melounové ze sdružení SOVAK. Zástupci AČE ČR představili Budoucnost hospodaření s dešťovými vodami, kam se Česká republika snaží směřovat. V příspěvku se dotýkali nutných legislativních a systémových změn pro dosažení lepšího stavu hospodaření s dešťovými vodami.

Další blok přednášek se z různých pohledů zabýval odlehčovacími komorami. Představena byla rešeršní práce pro Ministerstvo zemědělství, která shrnula současný stav legislativních předpisů a metodických přístupů k hodnocení vlivů odlehčovacích komor na recipient za deště v ČR a v zahraničí (vybrané evropské země a USA). Autoři doporučili provést studii kombinace dvou metodik (SRN a Rakousko) ze všech prostudovaných a prezentovaných přístupů na pilotním povodí. Další přednáška blíže představila principy německé posudkové metodiky dešťových oddělovačů v případové studii Posouzení vlivu na recipient v Benešově. Problematiku vhodně uzavíraly dva technicky a prakticky zaměřené příspěvky orientované na technické a technologické vybavení odlehčovacích komor s účelem vylepšení jejich funkce a on-line monitoringu.

Socio-ekonomické hledisko hospodaření s dešťovou vodou rozebrali v posledním bloku zástupci ČVUT a představili přínosy či případná úskalí rozšíření zelené infrastruktury jako prvku HDV, například zelených střech. V následující přednášce byla problematika vsakování, dalšího nástroje HDV, představena z pohledu hydrogeologického. Všechny články jsou přehledně prezentovány ve Sborníku příspěvků konference.

Doprovodný program

Bohatý společenský večer vhodně doplňoval odborné přednášky. Po prvním konferenčním dni se večer ubíral v jazzovém a swingovém duchu díky výborné jazzové zpěvačce Evě Emingerové. Diváky rozhýbal i živě pojatý scénický tanec taneční skupiny Impuls Praha v rytmu rokenrolu a flamenka. V závěru konference měli účastníci i na tomto ročníku možnost porovnat své síly na golfovém turnaji VODa golf cup 2008, případně si golf alespoň vyzkoušet pod dohledem zkušeného trenéra.

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz